Association > Our Services > Dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ của chúng tôi

La Bàn Dịch Vụ Hông Phúc

Tại trung tâm của la bàn là nền tảng khuôn khổ dịch vụ của chúng tôi - một cái nhìn toàn bộ về con người. Chúng tôi xem xét tất cả các khía cạnh của một người - thể chất, tinh thần, cảm xúc và tâm linh - trong việc thiết kế các chương trình và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi ghi nhận và giải quyết nhiều yếu tố xã hội, kinh tế, văn hóa, chính trị và các yếu tố môi trường khác ảnh hưởng đến sức khỏe và hạnh phúc của cá nhân.

Xung quanh nền tảng này, trong vòng tròn bên trong của la bàn, là những giá trị cốt lõi định hình các phương pháp tiếp cận dịch vụ, thiết kế chương trình và phát triển dịch vụ của chúng tôi. Dịch vụ liên tục của chúng tôi tập trung vào Giá trị IPEACE, mang tính đổi mới, lấy con người làm trung tâm, công bằng, có tinh thần trách nhiệm, có năng lực văn hóa, được tăng cường sức mạnh.

Dịch vụ liên tục của chúng tôi được hiển thị trong vòng tròn thứ hai của la bàn. Một loạt các chương trình và dịch vụ bao gồm từ khuyến khích về sức khỏe đến can thiệp vào bệnh tật. Các cá nhân có thể tham gia các chương trình của chúng tôi bất cứ lúc nào và chuyển từ chương trình này sang chương trình khác. Mục tiêu toàn diện của chúng tôi là vượt ra ngoài việc cung cấp các "giải pháp từng phần" bằng cách xây dựng năng lực của các cá nhân và cộng đồng để thúc đẩy và duy trì sức khỏe.

Hệ thống Dịch vụ liên tục cũng nhằm mục đích giúp việc tiếp cận dịch vụ dễ dàng hơn và thúc đẩy tính liên tục của dịch vụ. Nó cho phép các cá nhân có thể tiếp cận các dịch vụ theo nhu cầu đa dạng của họ, và đáp ứng với những người mới được giới thiệu tới. Nó cũng giúp trong việc đem lại sự hỗ trợ thay thế dễ dàng hơn cho các cá nhân đang chờ các dịch vụ cụ thể.

Phương hướng và Mục tiêu

  • Cùng nhau tham gia hành trình chăm sóc sức khỏe tâm thần
  • Hỗ trợ thanh niên trong giai đoạn chuyển tiếp
  • Thúc đẩy sức khỏe tinh thần tích cực

Chúng tôi làm việc hướng tới những mục tiêu của các chương trình và dịch vụ của mình, được thể hiện trên bốn điểm của la bàn:

  • thúc đẩy sự chăm sóc sức khỏe thông qua việc nâng cao năng lực
  • tạo điều kiện phục hồi có ý nghĩa đối với cá nhân
  • cung cấp sự tiếp cận công bằng tới các nguồn lực y tế
  • bảo đảm sự chăm sóc có chất lượng trong việc phát triển và cung cấp dịch vụ

 

Chúng tôi xây dựng các quy trình đo lường kết quả để đánh giá sự thành công của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng hướng tới sự an toàn của qúi khách và nhân viên. Chúng tôi cam kết thực hành việc phản ánh và giáo dục liên tục. Chúng tôi sẵn sàng chấp nhận thử thách và thay đổi trong khi tiếp tục học hỏi và tiến lên.