Association > Our Services > Recovery Programs > Chương trình Hồi phục sức khỏe Tổng hợp

Chương trình Hồi phục sức khỏe Tổng hợp

Integrated Recovery Program

Chương trình Hi phc Sc khe Tng hp dùng phương cách sáng to đ cung cp các hot đng xã hi và gii trí, các cơ hi hc tp, phát trin k năng, tương thân tương tr, và nhng hun luyn dy ngh. Chương trình h tr bnh nhân đt được nhng mc tiêu hi phc sc khe ca h theo tiêu chí CHIME (Connectedness - gn gũi, Hope & Optimism - hy vng & lc quan, Identity - cá tính, Meaning - có ý nghĩa, và Empowerment - ch đng) 

Hai lĩnh vc chính ca chương trình: 

 

Câu lạc bộ Hồi phục sức khỏe phù hợp văn hóa 

Theo ch trương cùng thiết kế, cùng cung cp và cùng đánh giá, nhng khóa hc trong Câu lc b Hi phc sc khe ca chúng tôi được các nhân viên chuyên nghip cùng hp tác vi các bnh nhân có tri nghim thc tế v bnh tâm thn đ thiết kế và cung cp. 

Câu lc b Hi phc sc khe, m ca cho tt c mi người không phân bit bnh lý, ngun gc và kinh nghim ca h, bao gm hai nhánh: nhóm Chương trình v Sc khe (ví d, Hi tho v sc khe, Sc khe tinh thn 101), và nhóm Chương trình v Phương cách hi phc sc khe (ví d, Kế hoch hi phc WRAP, Hi phc sc khe 101, Con đường tiến ti s hi phc). 

Nhm giúp bnh nhân tìm được mt sinh hot thích hp trong cng đng, chúng tôi cũng có Chương trình ăn trưa và nhiu Chương trình gii trí khác nhau bao gm hi ha Trung Hoa, cu lông, chơi đánh c, đan, ping-pong, tp Khí công, may vá, ca hát, Tài chí, v.v. 

 

Chương trình Tương thân tương trợ 

Chương trình Tương thân tương tr cung cp h tr, to nim hy vng và lc quan, và xây dng tinh thn ch đng gia các người có hoàn cnh tương t. Hng Phúc, Peer Coach và Peer Support Workers ca chúng tôi (hướng dn viên và nhân viên h tr có tri nghim thc tế v bnh tâm thn) cùng làm vic chung vi nhân viên chuyên nghip đ h tr quý v trong quá trình hi phc sc khe.