Association > About Us > Our Commitment > Clients Bill of Rights > Bản dự luật nhân quyền của khách (Quyền của khách)

Bản dự luật nhân quyền của khách (Quyền của khách)

Commitment

* Khách bao gồm gia đình, người chăm sóc, và/hoặc người được thay thế ra quyết định.

Bản Dự Luật Nhân Quyền của Hội Sức Khỏe Tâm Thần Hồng Phúc được thành lập nhằm công nhận và khuyến khích sự tôn trọng, phẩm giá và giá trị của tất cả mọi cá nhân sử dụng dịch vụ và chương trình của Hội Sức Khỏe Tâm Thần Hồng Phúc. Điều này có nghĩa là bệnh nhân, người chăm sóc, và gia đình được xem là trọng tâm trong việc ra quyết định, và được xem là người chuyên nghiệp làm việc song hành với chuyên nghiệp viên của Hội Sức Khỏe Tâm Thần Hồng Phúc để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Bệnh nhân, người chăm sóc, gia đình và nhân viên Hội Sức Khỏe Tâm Thần Hồng Phúc đã làm việc chung với nhau để thiết lập Bản Dự Luật Nhân Quyền, và nhận thức được đây là một "văn bản sống" sẽ phát triển và thay đổi nhằm duy trì sự uyển chuyển để đáp ứng những nhu cầu đặc biệt một cách tốt nhất cho bệnh nhân, người chăm sóc và gia đình của Hội Sức Khỏe Tâm Thần Hồng Phúc. Sự góp ý từ Bản Dự Luật Nhân Quyền sẽ phát huy chất lượng của những dịch vụ và chương trình hiện có, phát huy sự truy cập, giúp bệnh nhân, người chăm
sóc và gia đình tích cực hơn trong việc trị liệu của họ.

  1. Quyền được tham gia và được thông báo
  2. Quyền được tôn trọng và chấp nhận
  3. Quyền được trình bày ý kiến giúp dẫn đến hồi phục
  4. Quyền được Trị Liệu Phù Hợp Văn Hoá
  5. Quyền được tự do chọn lựa
  6. Quyền được Công Bình, Truy Cập (bệnh án) và Quyết Định

Để truy cập toàn bộ tài liệu, vui lòng liên lạc với Mental Health Worker, Program Worker or Case Manager của quý vị.