Association > About Us > Our Commitment > Client Roles and Responsibilities in Quality and Safety > Vai trò và trách nhiệm của khách trong việc chất lượng và an toàn

Vai trò và trách nhiệm của khách trong việc chất lượng và an toàn

Commitment

* Khách bao gồm gia đình, người chăm sóc, và/hoặc người được thay thế ra quyết định.

Hội Sức Khỏe Tâm Thần Hồng Phúc cam kết làm việc với bệnh nhân, người chăm sóc và gia đình để đảm bảo dịch vụ và chương trình của chúng tôi phản ánh chất lượng cao và an toàn cho khách và nhân viên.

An toàn là điều quan tâm đầu tiên của chúng tôi.

  1. Gần gũi và thảo luận với nhân viên chương trình trước khi khủng hoảng có thể xảy ra.
  2. Tham gia nhiều chương trình, học tập và dịch vụ phù hợp văn hoá.
  3. Thông báo cho nhân viên biết khi quý vị sẽ vắng mặt hoặc không tiện tham dự các cuộc hẹn.
  4. Cho biết cảm nghĩ về kinh nghiệm và/hoặc những mối quan tâm của quý vị.

 

Ngăn Chặn Và Kiểm Soát Truyền Nhiễm (IPAC)

Để tránh sự lây lan của bệnh truyền nhiễm, tất cả bệnh nhân, người chăm sóc và gia đình phải:

  1. Thông báo cho nhân viên phụ trách hồ sơ và/hoặc nhân viên sức khoẻ tinh thần (case manager and/or mental health worker) biết về bệnh, ở nhà và/hoặc hoãn và dời lại các cuộc hẹn cho đến khi không còn các triệu chứng bệnh.
  2. Che miệng và mũi bằng khăn giấy khi ho hoặc hắt hơi vào khủy tay của quý vị. Sau đó, rửa tay bằng nước rửa tay có chất cồn.
  3. Rửa tay trước khi quý vị đụng vào thức ăn hoặc ăn, sau khi hắt hơi, và sau khi quý vị sử dụng nhà vệ sinh.
  4. Cập nhật việc chích ngừa. Xin chích ngừa cảm cúm!
  5. Rửa tay thường xuyên bằng nước rửa tay có 70% cồn hoặc xà phòng ấm và nước (nếu thấy dơ). Rửa tay là cách bảo vệ quan trọng nhất để chống lại sự lây lan của truyền nhiễm.

Trong thời kỳ đại dịch, bệnh nhân được yêu cầu đeo miếng che mặt hoặc khẩu trang che mũi và miệng của họ lại khi vào văn phòng và trong suốt thời gian cuộc hẹn hoặc tham dự chương trình.

Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc làm  cho rõ, vui lòng liên lạc với Mental Health Worker, Program Worker or Case Manager của quý vị.