Association > Resource Centre > COVID-19 Resources > COVID-19 Tài nguyên tiếng việt

COVID-19 Tài nguyên tiếng việt

Covid-19 Resources

Hong Phuc đã sắp xếp các nguồn sau đây thông qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm ba cấp chính phủ và các tổ chức cộng đồng. Hong Fook không xác nhận bất kỳ tổ chức nào. Chúng tôi đã thực hiện sàng lọc về độ tin cậy của các nguồn này tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về độ tin cậy của tất cả các thông tin được cung cấp. Vui lòng sử dụng các tài nguyên sau theo quyết định của riêng bạn.