Association > CHÍNH SÁCH THÔNG TIN SỨC KHỎE CÁNHÂN & THỰC HÀNH

CHÍNH SÁCH THÔNG TIN SỨC KHỎE CÁNHÂN & THỰC HÀNH

Hiệp hội Sức khỏe Tâm thần Hong Phuc với tư cách là người giám sát thông tin sức khỏe (thường được gọi là "HIC"), tuân thủ Đạo luật Bảo vệ Thông tin Sức khỏe Cá nhân (2004) và Đạo luật Bảo vệ Chất lượng Thông tin Chăm sóc (2004).

Khi thông tin sức khỏe cá nhân được thu thập sẽ được xử lý một cách tôn trọng, và quyền riêng tư và bí mật của thông tin sẽ được bảo vệ. Quyền truy cập thông tin sức khỏe cá nhân chỉ dành cho những người cần biết, những người có liên quan đến chăm sóc, điều trị, phục hồi và giáo dục của khách hàng và những người đã nhận được sự đồng ý từ khách hàng hoặc người ra quyết định của khách hàng.

Thông tin sức khỏe của khách hàng có thể được lưu giữ trong hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử. Thông tin sẽ được lưu trữ an toàn và được bảo vệ bằng hồ sơ điện tử, mật khẩu và tường lửa. Phần mềm cho phép nhân viên, sinh viên và người tư vấn được xác định là có liên quan đến việc chăm sóc, điều trị, phục hồi và giáo dục của khách hàng có quyền truy cập vào thông tin. Hong Phuc đăng thông báo về quyền riêng tư và thông tin tại tất cả các địa điểm và trên trang web của mình.

Chính sách này kết hợp các yêu cầu chính của Đạo luật Bảo vệ Thông tin Sức khỏe Cá nhân,2004 (PHIPA), Đạo luật Bảo vệ Chất lượng Thông tin Chăm sóc, 2004, Đạo luật Bảo vệ và Cải thiện Sức shỏe và bao gồm mười (10) nguyên tắc của của Bộ luật mô hình của Hiệp hội Tiêu chuẩn Canada (CSA) để bảo vệ thông tin cá nhân được tìm thấy trong Biểu 1 của Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân và Tài liệu Điện tử, (PIPEDA).

Chính sách và các quy trình được thiết lập để đưa ra các nguyên tắc và quy trình nhằm đảm bảo việc bảo vệ thông tin cá nhân bao gồm cả thông tin sức khỏe cá nhân. Các nguyên tắc sau (và các chức năng và quy trình liên quan) làm nền tảng cho chính sách:

Nguyên tắc 1 - Trách nhiệm giải trình đối với thông tin sức khỏe cá nhân

Nguyên tắc 2 – Nhận dạng mục đích thu thập thông tin về sức khỏe cá nhân

Nguyên tắc 3 – Đồng ý cho việc thu thập, sử dụng và công khai

Nguyên tắc 4 – Giới hạn thu thập thông tin về sức khỏe cá nhân

Nguyên tắc 5 – Giới hạn sử dụng, tiết lộ và giữ lại thông tin về sức khỏe cá nhân

Nguyên tắc 6 – Sự chính xác của thông tin sức khỏe cá nhân

Nguyên tắc 7 – Các biện pháp bảo vệ

Nguyên tắc 8 – Công khai các chính sách thực hành

Nguyên tắc 9 – Truy cập cá nhân vào thông tin sức khỏe cá nhân

Nguyên tắc 10 – Thách thức việc tuân thủ các thông tin

Để truy cập chính sách và thủ tục đầy đủ bao gồm thông tin chi tiết của mười nguyên tắc và ứng dụng, hoặc có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng truy cập vào trang: www.hongfook.ca/association hoặc liên hệ với nhân viên bảo mật theo số 416-493-4242 x 2239.